Giáo dục đào tạo

(+84) 24 3228 3003

Nghiên cứu khoa học

Giáo dục có mục tiêu

  Năm ngoái đơn vị đào tạo mà tôi làm việc tại Australia phải trải qua một đợt kiểm tra định kỳ để bằng cấp được công nhận. Ở Australia, mọi bằng cấp hay chứng chỉ đào tạo…