Công trình nghiên cứu khoa học

(+84) 24 3228 3003

Nghiên cứu khoa học

Đề tài Nghiên cứu Khoa học số 7

“Đánh giá, phân loại và tập trung hóa các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn nghề nghiệp, đáp ứng chất lượng tu nghiệp nghề khi làm việc ở nước ngoài” Thời gian thực hiện: 2014 đến…